Et godt arbejdsmiljø

Maski­ner er vig­tige til det vi laver. Men det vig­tig­ste er vore ansatte. På Nis­lev Mask­in­fa­brik Aps bestræ­ber vi os på at leve op til vores mål­sæt­nin­ger om at være en attrak­tiv arbejds­plads.

Med ord­nede for­hold og en hver­dag struk­tu­re­ret efter ISO 9001 standard, prø­ver vi at sætte ram­merne for en effek­tiv og til­freds­stil­lende betje­ning af vore kunder.