Nislev Maskinfabrik idag

Nis­lev Mask­in­fa­brik Aps er i dag en moderne virk­som­hed, som kan leve op til vore kun­ders ønske om en flek­si­bel og påli­de­lig leve­ring, til en for­nuf­tig pris.
Virk­som­he­den blev grund­lagt i 1974, som under­le­ve­ran­dør­virk­som­hed og har siden fulgt med i den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling. Den nuvæ­rende ejer, direk­tør Ken­net Pors, over­tog virk­som­he­den i 1997 og siden er det gået stærkt.

Gen­nem ind­køb af nye maski­ner er vores pro­duk­tions­ap­pa­rat hele tiden i stand til at møde tidens krav om til­pas­ning til et mar­ked i sta­dig udvik­ling. Vi hjæl­per gerne med pro­duk­t­ud­vik­ling og er med kort var­sel i stand til at omlægge pro­duk­tio­nen, så både nye og gamle kun­der kan være til­fredse med vores ser­vice. Vore med­ar­bej­dere er godt rustet til at følge udviklingen.

Alle ansatte glæ­der sig til at kunne betjene gamle og nye kun­der. Vi håber, vores nye hjem­meside giver et godt ind­blik i Nis­lev Mask­in­fa­briks mulig­he­der. Og husk: Vi er altid klar til at give et frisk og hur­tigt tilbud.

Nye lokaler

Nis­lev Mask­in­fa­brik har nu kun nav­net til fæl­les med den lille nord­fynske landsby Nis­lev nær Otterup.
1. august 2008 kunne vi tage vores nye loka­ler i brug for alvor. Virk­som­he­den har nu til huse på Hjor­s­levvej 37 i Otterups indu­strik­var­ter, hvor vi råder over moderne loka­ler med mere plads.

Nye maski­ner — igen, igen

Flyt­nin­gen har givet så meget pro­duk­tions­plads, at vi har inve­ste­ret i en del nye maski­ner, som vi glæ­der os over at kunne præ­sen­tere for vore nuvæ­rende og kom­mende kunder. Maski­nerne er nu for­længst kørt ind og i produktion.
Vi er igen inde i en stærk vækst­pe­ri­ode, men har sta­dig de samme mål om at være flek­sible, levere kva­li­tet og det til tiden.
Nis­lev Mask­in­fa­brik Aps står godt rustet, som en virk­som­hed, der kan til­byde endnu flere løs­nin­ger på meget for­skel­lig­ar­tede opgaver.

Med på tea­met

Vi har fået en række nye dyg­tige med­ar­bej­dere, men er altid klar til at se på nye ansø­gere. Har du lyst til at være med i tea­met, så send en uop­for­dret ansøg­ning. Vi lover dig at se seri­øst på din henvendelse.

Succes

Nis­lev Mask­in­fa­brik er en succes.

Med direk­tør Ken­net Pors ved roret siden 1. januar 1997, har Nis­lev mask­in­fa­brik Aps bevist, at bety­de­lig vækst — selv for en i forvejen suc­ces­rig virk­som­hed — er mulig.
Omkring årsskif­tet 1997 siden over­tog Ken­net Pors virk­som­he­den efter direk­tør Hen­ning Ras­mus­sen. Det var en virk­som­hed, som havde til huse i Nis­lev lidt uden for Otterup på Nord­fyn. Men efter 8 år i Nislev blev loka­lerne for trange og mask­in­fa­brik­ken flyt­tede til indu­strik­var­te­ret i Otterup.

På “Nis­lev” går det stærkt. To år i træk — 2005 og 2006 — er Nis­lev Mask­in­fa­brik Aps blandt de godt 1300 virk­som­he­der i Dan­mark, som opfyl­der kri­te­ri­erne for at blive kaldt “gazel­le­virk­som­hed”. En udmær­kelse som bl.a. bety­der, at man er blandt de hur­tigst vok­sende virk­som­he­der her i landet.

– En sådan vækst er kun mulig, hvis vi er et godt team. I dag er vi 16 ansatte og det er meget pas­sende, men jeg ville gerne udvidde også i de kom­mende år, for­tæl­ler Ken­net Pors. Han for­tæl­ler videre, at han for 18 år siden ikke havde reg­net med så stor en succes.

– Men kun­derne har vist sig at være meget tro­fa­ste. De lig­ger sta­dig større ordrer hos os, og vi gør, hvad vi kan for at leve op til deres krav. Men der er da også af og til nye virk­som­he­der, som gerne vil have os til at løse deres opgaver.